Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

Napi gondolatok

Szent Berárd és társai


Szent Berárd és társai Szent Ferenc bátorítására elindultak a szaracénok közé, hogy hirdessék nekik az evangéliumot. Persze, a szaracénok nem vették jó néven az ő prédikációikat. Megfenyítették őket, és megtiltották nekik, hogy Krisztusról beszéljenek. Ők azonban elmentek Marokkóba és ott is lelkesen kezdtek beszélni. Felkínálták nekik, hogy pénzt, feleségeket kapnak, ha mohamedánok lesznek, de ők elutasították az ajánlatot, mondván, hogy ők ezeket már rég szemétnek tekintik. Végül szörnyű kínok között ölték meg őket. Persze, mai szemmel nézve, mintha lenne valami közös az ő magatartásuk és a franciaországi terroristák magatartása között s ez nem más, mint a fanatizmus. A fanatizmus életveszélyes, és félelemmel tölt el. Maga Szent Ferenc is, egy évvel később, a Meg nem erősített Regulában külön kitér arra, hogy hogyan viselkedjenek azok, akik a szaracénok közé mennek, és ott arra inti őket, hogy legyenek szelídek, ne veszekedjenek, és csak akkor beszéljenek, amikor úgy látják, hogy Istennek kedves, amit tesznek.
Mindez azonban nem kisebbíti az ő vértanúságuk értékét, mert az fanatizmusuk különbözik a francia terroristák fanatizmusától. Ők senkit nem utáltak, senkire nem haragudtak, hanem ezeknek a szaracénoknak a javát keresték, ezért adták az életüket, hogy azok hinni tudjanak Krisztusban. Szent Ferenc erről tudomást szerzett, azt mondta: most már biztosan mondhatom, hogy van 5 kisebb testvér.
Ezért igazi kisebb testvérek ők, mert többre értékelték ezeknek a szaracénoknak az üdvösségét, mint a maguk életét.
Szent Antal, aki találkozott velük, amikor mentek ki Marokkóba, most, mikor megtudta, hogy meghaltak, elhatározta, hogy ő is kisebb testvér lesz, hogy vértanú lehessen. Érdemes olyan közösséghez tartozni, amely ekkora szeretetre teszi képessé tagjait.
Ma én is megpróbálok igazibb kisebb testvére lenni testvéreimnek, és azoknak, akikkel kapcsolatba kerülök.

2015-01-16


______________________________

Megesett rajta a szíve


2015-01-15


______________________________

Félelmeink


2015-01-14


______________________________

Félelmeink


2015-01-14


______________________________

Az igazi hang


2015-01-13


______________________________

Isten dicsőségének sugárzása


Zsid 1, 1-6
Azt hallottuk a szentleckében, hogy Jézus Isten dicsőségének kisugárzása, és lényének képmása. A tegnapi evangéliumban az Atya saját Fiának nevezte Jézust, ahogy a tegnap mondtam, azért Fia, mert hasonlít hozzá. Ma ugyanezt mondja a szent író.
De Jézus nem csak azért jött, hogy Istent megismertesse velünk, hanem azért is, hogy minket is Isten fiaivá tegyen. Mi is Isten dicsőségének a kisugárzása vagyunk. Álszerénységből mondhatjuk, hogy ez túlzás, mert mi nem vagyunk arra alkalmasak, elég ügyesek, hogy Isten dicsőségét sugározzuk, de épp erről van szó. Nem a magunk dicsőségét kell sugároznunk. Nem a mi ügyességünket, tehetségünket kell fitogtatnunk, hanem azt a fényt sugározzuk tovább, amelyet mi kapunk Istentől. Nem Leó testvér kell, hogy ragyogjon dicsőségben, hanem Isten.
Jó lenne, ha eszembe jutna, amikor mondani akarok valamit, amikor tenni akarok valamit, és meg tudnám fontolni, hogy ez által Isten dicsőségét felragyogtatom, vagy pedig eltakarom.

2015-01-12


______________________________

Sajátos hivatás


2015-01-10


______________________________

Közösbe tett kenyér


2015-01-08


______________________________

Újszerűen


2015-01-07


______________________________

Vízkereszt


Urunk epifániáját, megjelenését ünnepeljük, más szóval az istenségének a kinyilvánítását. Már a pogány görögök ezt a kifejezést használták. Amikor Isten csodás módon megmutatta erejét, epifániáról beszéltek. A keleti keresztények epifániakor Jézus Krisztus megkeresztelkedését ünneplik, mert ott mutatkozott meg először Krisztus, mint Isten Fia az emberek előtt. Mi is megemlékezünk erről, azért szenteltünk a szentmise kezdetén vizet. Mégis, úgy gondoljuk, hogy Jézus istensége már a születése pillanatában megmutatkozott.
Jézus születésekor két csoportot különböztethetünk meg az evangélium alapján. Az egyik ezeknek a napkeleti bölcseknek a csoportja, akiknek az élete megváltozik a Jézussal való találkozás során, és vélük ellentétben ott van a másik csoport, a hatalmasok, a politikai és vallási vezetők, akik nem akarnak semmilyen változást, sem társadalmi téren, sem a vallás terén, ezért elzárkóznak Isten megnyilatkozása, epifániája elől.
A keresztények mindig nagy rokonszenvvel viszonyultak az evangéliumban szereplő napkeleti bölcsek iránt. A végén megértjük, azt, hogy miért.
Kezdettől szerettek volna többet megtudni róluk: honnan jöttek, hányan voltak, hogy hívták őket, mivel utaztak, mit csináltak, miután visszatértek hazájukba, hol vannak eltemetve. így született róluk szóló számos történet. Rájuk fogták, hogy királyok voltak, és nem véletlenül, mert Izajás, meg a zsoltárok arról beszélnek, hogy királyok fognak jönni, és ajándékaikkal hódolni a Messiás előtt. Azt is rájuk fogták, hogy hárman voltak. Ez abból ered, hogy háromféle ajándékot hoztak, aranyat, tömjént, és mirhát… A tudósok a csillagot is próbálták azonosítani valami korabeli égi jelenséggel, és legtöbben a Halley üstökösre gondoltak, amely minden 77 évben egyszer visszatér. Csak, hogy ez az üstökös Jézus születése előtt már 6-7 évvel már elhúzott. A Számok könyvében olvastuk nem rég Bálám történetét. Ő is egy mágus volt, akit Bálák király felbérelt arra, hogy megátkozza Izraelt. Ő azonban jóslatot mondott a választott népről. Egy csillag jövetelét jövendölte meg. Világos, hogy a csillag, amelyről Bálám beszél, valójában egy személy, amely uralkodni fog a népek fölött.
A mágusok csoportja tehát jelképezi mindazokat, akik örvendenek Jézus királysága eljövetelének, és az ő országának akarnak tagjai lenni. Az Újszövetség gyakran azonosítja Jézust a csillaggal, a fénnyel. Zakariás a Benediktuszban azt mondja, hogy Ő a felkelő napunk, aki hozzánk jött a magasságból. Az öreg Simeon is azt mondja, hogy fényessége lesz az egész világnak. A pásztorokat is fény vette körül, amikor az angyal megjelent nekik.
Mi jellemzi ezeket a mágusokat? Először is, hogy felemelik tekintetüket a fény felé. Mi sem csupán a körülöttünk levő dolgokat vesszük figyelembe, hanem feltekintünk a fényre, mely megvilágítja életünket.
Másik tulajdonságuk, hogy hallgatnak a belső hangra, amely cselekvésre indítja őket. Nem elégszenek meg azzal, hogy éljenek egyik napról a másikra, hanem keresik az értelmét az életüknek, mernek elindulni.
Útjuk közben beleütköznek a másik csoport képviselőibe, élőkön Heródes királyba. Olyan emberek ezek, akik elkábultak a hatalomtól, a birtoklástól, a másoktól kapott dicséretektől. Heródes a saját családja tagjai közül is többeket megöletett azért, hogy nehogy valaki elvehesse tőle a trónt. Nem csoda, hogy megrémült annak hallatán, hogy megszületett a Messiás király.
És Heródessel együtt megrémült egész Jeruzsálem. Jeruzsálem jelképezi itt azt a politikai és vallási intézményt, amely akkor uralkodott, és amely annyira kimozdíthatatlan, hogy oda az Úr csillagának fénye nem tud behatolni. A mágusok is, amikor Heródes palotájához értek, eltűnt a szemük elől a csillag, csak amikor eltávoztak Jeruzsálemből, akkor kezdték ismét látni.
Heródes összehívta a főpapokat, írástudókat, hogy megtudja, hol kell megszületnie a Messiásnak. És ezek tudják. Kezükben a szentírással elszalasztják a lehetőséget az új életre. Amikor az ember tudja az igazságot, de nem akarja az életét hozzá igazítani, akkor hazugságban él. Íme, Heródes is hazudik a mágusoknak, hogy ő el akar menni, és hódolni a Messiás előtt.
A háromféle ajándék, amelyet a mágusok vittek különféle értelmezést kaptak. Aranyat a királynak szoktak adni az alattvalói, mintegy elismerve fölöttük való uralmát. Tömjént a papok szoktak felajánlani Istennek. Aki Krisztushoz tartozik, mind részesül Krisztus egyetemes papságában. A mirha a menyasszonynak volt az illatszere. Az énekek énekében többször is találkozik vele. Az Istennel való szeretetszövetség jele.
Most ezeket az ajándékokat pogányok ajánlják fel, jelezve, hogy most már nem csak a zsidó nép az Úr jegyese, hanem minden nép. Mi vagyunk az új Izrael. A nevünkben fejezték ki ezt a mágusok. Íme, ezért lettek ennyire kedvesek a keresztények szemében ezek a mágusok.

2015-01-06


______________________________