Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |

Napi gondolatok

Szent Ágoston


Életét olvasva két dolog ragadott meg.
Az egyik a megtérése. Bár úgy tudjuk róla, hogy a megtérése pillanat műve volt, hallva az utcán a gyerekek mondókáját: vedd és olvasd, ő ezt a Bibliára alkalmazta, és attól a pillanattól kezdve új életet kezdett.
A valóságban több megtérésen is átment. Megtérése Cicero műveinek az olvasásával kezdődött. Ezekből megértette, hogy az élet értelme nem az élvezetek keresése. Ennek ellenére együtt élt egy nővel sok éven át. Aztán Milánóban, Szent Ambrus beszédei voltak nagy hatással rá. Ekkor lett katekumen, de még ekkor is egy új ágyassal költözött össze. A Biblia első olvasásától 13 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ez hatással legyen az életvitelére.
Másik dolog, ami megragadott, hogy Szent Ágostontól 93 önálló mű maradt ránk, közöttük értékes filozófiai, teológiai írások. Ő volt a kereszténység egyik legbefolyásosabb filozófusa, a középkori teológiai megalapítója. Írásai bizonyítják a katolikus tanok igaz voltát a manikeusokkal szemben. Ír a Szentháromságról, gyönyörű bibliai magyarázatai vannak, mégis a legismertebb írása a Vallomások, mert ott egyrészt megismerjük az ember – Ágostont, másrészt azt, hogy Isten kegyelme hogyan vezette őt.
Minden idők kereszténye magára ismerhet benne. Mi is sok okos dolgot mondhatunk, írhatunk, sok szép dolgot megvalósíthatunk, de ami igazán eljut az emberek szívéhez, a mi tanúságtételünk arról, hogy a gyarlóságainkból, bűneinkből Isten képes felemelni minket.


2015-08-28


______________________________

A hit füle


1 Tessz 2, 9-13
A szentleckében Szent Pál hálát ad Istennek, amiért a tesszaloniki hívek az ő szavait nem úgy fogadták, mint emberi tanítást, hanem, mint Isten szavát. Szent Pál valóban mindent megtett azért, hogy az evangéliumot minél hitelesebben közvetítse, de isteni kegyelem az, hogy a hívek az ő szavai mögött felismerték Isten szavát.
Miként a hit szeme szükséges ahhoz, hogy a kenyér és a bor színe alatt felismerjük az Úr Jézus Krisztust, úgy a hit fülére van szükség, hogy a közönségesnek tűnő emberi szavak mögött képesek legyünk meghallani Isten szavát.
Ezt a kegyelmet kérjük ma, hogy amikor Isten szavát hirdetik nekünk, ne csak annak a szavait halljuk, aki beszél, hanem a gyarló ember botladozó szavai mögött ismerjük fel Isten hozzánk intézett szavát, és arra hallgassunk.


2015-08-26


______________________________

Szent Lajos király


Nem mindig az a szent, aki sikeres.
Nem mintha Szent IX Lajos király nem lett volna sikeres ember. 14 gyermeke született, jó házasságban élt, Franciaország az ő uralkodása idején békét élvezett. Az európai uralkodók annyira tisztelték igazságossága miatt, hogy a magunk közötti vitákban őt kérték fel bírának, hogy elkerüljék a háborúkat. Őt nevezik a középkor legnagyobb lovagjának.
Mint uralkodó, mint politikus azonban nem jutott sokra. Inkább anyja uralkodott helyette. Két keresztes hadjáratot szervezett, az elsőben az arabok fogságába került, nagy váltságdíj fejében engedték szabadon, a másodikban vérhast kapott és meghalt.
Már életében szentek tartották. Szegényen élt, elutasította a fényűzést, türelmes és alázatos volt.
Épp a királykodás nem ment neki. Akkoriban egy király sem mondhatta: nem vagyok alkalmas a királyságra és lemondok. Ami azonban igazán lényeges, abban sikeres volt.
És erre mindenkinek lehetősége van, függetlenül a körülményeitől. A lényegesben mindenki lehet sikeres. Velünk is előfordulhat, hogy olyan feladat szakad a nyakunkba, amelyben nem tudunk sikereket elérni, de ez nem akadályoz meg, ha elég alázatosak vagyunk, abban, hogy Istennek tetsző életet éljünk.

2015-08-25


______________________________

Te rendezd el!


2015-08-18


______________________________

Szent Beatrix


Szent Beatrix de Silva az isteni sugallathoz hűséges szent.
Portugál származású, a királyi családdal rokonságban volt. Már gyermekkorától kezdve különösképpen tisztelte a Szeplőtelenül Fogantatott Szűzanyát. Ez a tisztelet vezette oda, hogy idős korában megalapítsa a Koncepcionista női szerzetesrendet.
Fiatal korában a királyi udvarhölgyek között élt, de mivel a királynő ellenségesen viselkedett véle, elmenekült onnan Toledóba. Útközben megjelent neki Szent Ferenc és Páduai Szent Antal, és tudtára adták, hogy új szerzetesrend alapítója lesz. Ő semmit nem tett ennek érdekében. Megérkezett Toledóba, ott a cirterci apácák fogadták be maguk közé, és ott élt közöttük 40 évig fogadalmak nélkül. Ennyi év után kapott újabb biztatást a Szűzanyától, hogy alapítsa meg az új rendet. Házat is kapott, ahol 12 társnőjével elkezdhették a szerzetesi életüket. Szent Klára reguláját követik, klauzúrában élnek, mint a többi klarissza.
Amit meg szeretnék tanulni tőle, az Istentől jövő indításokhoz, vágyakhoz való hűség, ragaszkodás. Jó felidézni azokat a bennünk szunnyadó nemes vágyakat, melyeket talán évekkel ezelőtt a szívünkben édesgettünk, de aztán telt az idő, és belepte a por. Bízunk abban, hogy Isten, aki a vágyat elültette a lelkünkben, lehetőséget is teremt annak megvalósítására, csak legyünk készen rá, hogy amikor szól az Úr, merjünk lépni.


2015-08-17


______________________________

Nagyboldogasszony


Ma is megünnepeljük azt, hogy a Boldogságos Szűz Máriát testestől-lelkestől Isten az ő közösségébe fogadta. Ma dicshimnuszokat zeng a keresztények sokasága égi édesanyánknak, az egészen szép Máriának. Arról sem akarunk azonban megfeledkezni, még ezen a szép ünnepen sem, hogy legfőképp azért ünnepeljük Máriát, mert ő Jézusnak az anyja, és Jézus életének különféle pillanataiban ott állt mellette.
Mária teljesen átadta magát Istennek, ezzel lehetővé tette, hogy általa a világra szülessen Isten Fia és Ember fia legyen belőle. Mária az ifjúságát arra szentelte, hogy táplálja, védje, felnevelje Jézust, és elkísérte őt a rossz elleni küzdelmében a megváltás művében egészen a sírig. Miként Mária mindvégig Jézus mellett állt, Földi életének befejezésénél Fia állt mellette. Illet, hogy Isten is részesítse Máriát az ő életében. Ezt ünnepeljük a mai napon.
Mint ahogy Jézus testét nem tudta magában tartani a sír, Mária teste sem maradt sokáig a sírban. A róla szóló elbeszélések szerint, amikor felnyitották a sírját, nem volt benne a teste, de rózsaillatot érzett mindenki, aki körülállta az üres sírt.
Mária a második ember, aki elérte a teljes boldogságot, és már vég nélkül együtt lehet Fiával és Istenével.
Persze, Mária attól még továbbra is ember maradt, hogy Isten anyjává lett. Őt sem az érdemei emelték Istenhez. Ő nem felszállt a mennybe, hanem Isten irgalmason magához emelte.
Nem azért ünnepeljük Máriát, mert ő kiváltságos volt, hanem azért, mi is oda készülünk, ahova ő már megérkezett.
Nem csak Máriát ünnepeljük, hanem a mi reményünket is. A mi testünk is kiszabadul a sírból.
Mária mennybemenetele Szent Pál apostol szavaira emlékeztet minket: ha Krisztussal feltámadtatok, az odafenn valókat keressétek, ahol Krisztus ül az Atya jobbján. A célunk is eljutni oda, ahova Mária eljutott, mert ott van a mi igazi hazánk, és Isten azért teremtett minket, hogy ott éljünk boldogságban örökre.

2015-08-15


______________________________

A jó jóra indít


2015-08-14


______________________________

Boldog XI Ince pápa


Boldog XI Ince pápa a hit és az egyház szabadságáért küzdő bajnok.
Világosan látta, hogy milyen nagy veszélyt jelent a török invázió a kereszténység számára, éppen azért igyekezett meggyőzni a korabeli uralkodókat, hogy lépjenek szövetségre a törökökkel szemben. Végül létrejött ez a szövetség Magyarország, Lengyelország, Ausztria, Velence és Olaszország között, és sikerült közös erővel szétverni a Bécset ostromló török hadsereget, és aztán felszabadítani Magyarországot a török uralom alól.
Az egyház belső szabadságáért is küzdenie kellett az uralkodók önkényével szemben. Különösen XIV Lajos francia királlyal voltak konfliktusai, aki a francia egyházat el akarta szakítani Rómától, ő akart kinevezni püspököket, szabályokat bevezetni az egyház életébe. A pápa újra és újra felszólította a királyt, hogy vonja vissza a rendelkezéseit. A király erre csak a pápa halála után volt hajlandó.
Kényelmesebb lett volna Ince pápának, ha eltézi a királynak az önkényeskedéseit, mert akkor nem érte volna annyi támadás a király részéről, sőt, terveiben támogatta volna a pápát. Így azonban mindenben igyekezett keresztbe tenni neki.
Meg szeretném tanulni Ince pápától ezt a bátor kiállást a szabadság mellett. Nem érdemes olyan kompromisszumokba belemenni, amelyek ellenkeznek a lelkiismeretünkkel és az értékeinkkel. Lehet, hogy ha meghunyászkodunk, nem bántanak, békén hagynak, de a lelkem többé nem szabad.

2015-08-13


______________________________

Szegény Mózes!


MTörvény 34, 1-12
Megható Mózesnek a sorsa. Az Úr felvitte egy magas hegyre, ahonnan megláthatta az ígéret földjét. Az Úr nagyon szerette Mózest. Azt olvastuk róla, hogy az Úr úgy beszélt véle, miként az ember a barátjával szokott. Maga az Úr temette el, és senki nem tudja, hogy hova. És bár ennyire szerette őt, mégis, mivel az ő nemzedékéből senki nem mehetett be az ígéret földjére, neki is osztoznia kellett népe sorsában.
Az Úr Jézus előképe ő, akit az Atya nagyon szeret, mégis osztoznia kell a megváltásra váró nép sorsában egészen a halálig. Holta után az Úr gondoskodik róla, de az életé oda kell adnia.
Az Úr Jézus ma is ugyanazzal a módszerrel folytatja a megváltás művét. Nem az égből jön csodás módon a segítség számunkra, hanem olyan embereken keresztül, akik hajlandók velünk sorsközösséget vállalni, ránk szentelni valamennyit az életükből.
Mi is így lehetünk Jézusnak munkatársai, ha nem csak magunkkal törődünk, hanem testvéreink életéből is magunkra vállalunk egy-egy részt. Próbálunk együtt érezni velük, megérteni őket, mellettük állni nehéz perceikben, és hagyjuk az Úrra, hogy gondoskodjon ő rólunk, hisz olyan számunkra, mint a legjobb barát.


2015-08-12


______________________________

Szent Klára


Klára élete a szent élet ragyogó példája lehetne mindnyájunk számára, mégis, valahogy legtöbbször háttérbe szorul, még közöttünk, ferencesek között is. Szent Ferenccel példázódunk, ferences lelkiségről beszélünk, pedig Szent Klára lelkisége is alkotóeleme a mi karizmánknak. Persze, azt hiszem, hogy ezt maga Szent Klára nem bánja, hisz ő is mindig a minoritásra törekedett. Ferenc palántácskájának nevezte önmagát és a nővérek közösségét. Ferenc prédikációja hatására hagyta el a családi otthont, Ferenc utasítására ment előbb a bencés apácák közé, aztán költözött a San Damianoi kolostorba, Ferenc regulájának mintájára írta meg a maga reguláját a nővérek számára, de nem azért mert ő egy mindenkinek szófogadó kislány lett volna. Ellenkezőleg. 18 éves korában elszökött otthonról. Szembeszegült a rokonsággal, akik erőszakkal akarták hazavinni. Képes volt magával a pápával is ellenkezni, amikor arra akarta rábírni, hogy legalább egy kis földbirtokot fogadjon el a nővérek számára. Tilos volt új regulát írni, mégis Klára egészen haláláig kitartóan várta a regulája jóváhagyását a pápától, és meg is kapta halála előtt egy nappal.
Szent Ferencre azért hallgatott mindenben, mert meg volt győződve arról, hogy Isten Ferencen keresztül közvetítette számára azt az életformát, amelyet neki élni kell. Ferenc halála után ugyanúgy ragaszkodott Illés testvérhez, és a ferences testvérekhez, mint azelőtt. Nem Ferenc személyének szólt csupán a tisztelet, hanem annak a karizmának, amelyet Isten rajta keresztül adott át neki.
Ezt szeretnénk megtanulni tőle: az egyetlen dolog, amelyhez feltétlenül ragaszkodnunk kell ezen a világon, az a karizmánk, az életforma, amelyre Krisztus meghívott minket. Mert ha azt nem éljük, értelmetlen a létezésünk. Meg akarunk tanulni ellenállni azok hatásának, akik ettől el akarnak tántorítani: elsősorban a magunk kényelemszeretetének, aztán pedig mások olyan jellegű elvárásainak, melyek ferences mivoltunkkal nem egyeztethetők.
Legyen Szent Klára példaképünk az alázatosságban és a hivatásunkhoz való ragaszkodásban.

2015-08-11


______________________________