Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

Napi gondolatok

Szent Péter székfoglalása


2016-02-22


______________________________

Isten irgalmának visszfényei


Mt 5, 43-48
A mai evangéliumi szakasz kétségkívül Jézus egyik legnehezebb és legmagasztosabb tanítását tartalmazza. A valóságtól elrugaszkodottnak is érezhetjük, olyannak, amit lehetetlen megvalósítani: szeretni az ellenségedet, jót tenni azzal, aki neked rosszat tett? Lehetetlennek tűnik, különösen, amikor annyi rosszakaratú emberrel van dolgod. Csak meg kell védened magad, mert ha nem, eltaposnak.
Biztos, hogy nem illenének Jézusnak ezek az útmutatásai az állami törvények közé. Nem is az azért adta őket, hogy ezek alapján irányítsák a társadalom életét. Isten Országának a törvényei ezek, amely alakulóban van, és mindig épül, mikor jóval tudunk válaszolni a rosszra, szeretettel akarunk hatni a gonosz szívére. Isten ad nekünk ehhez erőt, hogy az ő irgalmának visszfényei legyünk testvéreink között.

2016-02-20


______________________________

Kiseprem


Mt 5, 20-26
A mai evangéliumból ismét láthatjuk, hogy mennyire összefügg az Istennel való kapcsolatunk, a testvéreinkkel való kapcsolatunkkal. Nem lehet Istennel jóban lenni, ha testvéremre, bármelyikre duzzogok, elutasító vagyok véle szemben. Vagy együtt dicsőítjük Istent, vagy sehogy. Ha a közöttünk lévő egység meggyengült, vagy megszakadt, előbb azt kell helyrehozni, csak utána fordulhatunk Isten felé, mert nem lehet Istennel igazán közösségben lenni, ha nem vagyunk közösségben testvéreinkkel.
Most tehát próbálok a lelkemből kiseperni minden gyűlöletet, haragot, neheztelést, amit valamelyik testvérem iránt lelkemben hordozok. Ez nem azt jelenti, hogy közömbös leszek a hibáival, tévedéseivel szemben, hanem, hogy ezekkel együtt, sőt, ezek ellenére elfogadom, javát akarom, és megteszek mindent, ami tőlem telik, hogy segítsem őt az Isten felé vezető útján.


2016-02-19


______________________________

Kérjünk!


2016-02-18


______________________________

Gonosz vagyok?


Lk 11,29-32
Jézus a mai evangéliumban elfajzott, gonosz embereknek nevezi azokat, akik jeleket keresnek, csodákra várnak. Úgy gondolom, hogy én nem tartozom ezek közé. Persze, nekem is jól fogna egy-egy jel, csoda, amely megnyugtatna, hogy Isten tényleg gondomat viseli, tényleg vigyáz azokra, akiket szeretek, de mégsem vagyok gonosz.
Jézus sem volt a jelek, csodák ellen, hisz sok csodát tett, épp azért, hogy segítse az emberek ingadozó hitét. Akkor miért nevezi gonoszoknak ezeket az embereket?
Mert már sok jelet és csodát láttak, mégsem akarnak Jézusban hinni. Bár biztosak abban, hogy Jézust Isten küldte, hogy nagyobb, mint Salamon király, vagy Jónás próféta, mégsem engedik be az életükbe. Csak a kíváncsiságukat elégítik ki, mint ahogy a cirkuszmutatvány nézői. Tapsol, utána hazamegy, és nem érdekli tovább, hogy mi van azzal a cirkuszistával.
De lehetek mégis gonosz, ha tetszik nekem Jézus tanítása, csodálom életét, dicsőítem a szeretetét, de szavait nem engedem behatolni a lelkembe, nem engedem, hogy megújítsa az életemet.


2016-02-17


______________________________

Élni a Miatyánkot


2016-02-16


______________________________

Nagyböjt első vasárnapja


Nagyböjt első vasárnapján, Jézus megkísértéséről szól az evangélium. A 40 napot, amelyről szó van, nem naptári idő szerint kell értelmeznünk, hanem azt jelenti, hogy Jézus egész életén át kísértést szenvedett. A zsidókhoz írt levélben is azt olvassuk, hogy Jézus, kísértést szenvedett mindenben akár csak mi. Egész életén át követte a kísértés, hogy eltérjen az Atya akaratától. Három jelenetről hallottunk, melyek három példabeszédben mutatják be, hogyan lehet az élet valóságához, tévesen viszonyulni.
Az egyik tárgyakhoz való viszony, az anyagiakhoz, a második a személyekhez, a harmadik Istenhez. Nem sokkal azelőtt az Atya Jézust szeretett fiának nevezte. A gonosz épp ebből indult ki. Nem tagadta, hogy Jézus Isten fia. És aki Isten fia az Istenhez hasonló. Csak, hogy a gonosz egy hamis Istenképet sugall Jézusnak és nekünk is.
Az első kísértés, hogy a kő változzék kenyérré. Látszólag nem rossz ötlet, Isten azt akarja, hogy gyermekeinek legyen bőségben kenyerük, ennivalójuk, és minden, amire szükségük van, és azt mondja a gonosz Jézusnak, te képes vagy nekik ezt biztosítani. Okos tanács, hisz később maga Jézus is mondja, hogy az ítéletkor azt mondják nekünk majd, hogy az éhezőknek adtunk-e enni, a szomjazóknak inni, adtunk-e ruhát, szállást azoknak, akik rászorultak. Jézus a válaszában nem is tagadja, hogy gondoskodni kell az ember szükségleteiről, de nem az a legfontosabb. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem, ahhoz, hogy Isten fiai lehessenek, Isten szavával kell, hogy táplálkozzanak. Nem csak a földi élet létezik, hanem az örök élet is, Isten élete is, és ezt az életet is táplálni kell. Ez a kísértés ma is jelen van még a hívek között is, amikor a hitet is földi élet szükségleteinek kielégítésére akarjuk felhasználni. Azért imádkozunk, hogy mindenünk meglegyen ebben a földi életben. Ha a földi élet fontos, akkor be kell biztosítani magunkat, összegyűjtve minél többet abból, amire szükségünk van. De ha tudjuk, hogy van ennél fontosabb is, akkor arra készülünk.
A második kísértés a személyekkel való kapcsolat. Jézus is érezte a vágyat, hogy mások fölé emelkedjen, kitűnjön, valami nagyot alkosson. A gonosz azt mondja neki, te sikeres leszel, mások fölé emelkedsz, uralkodni fogsz másokon, hatalmas leszel. Mindezeket neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Nem azt kéri, hogy őt Istennek tekintse, hanem, hogy hallgasson az ő utasításaira, hogy az ő módszerei szerint legyen nagy. Ha kell csalás útján is, ha kell erőszakkal is. Aki ravasz, annak van sikere a mai világban. Sokan ma is a gonosznak hódolva lesznek nagyok. Jézus válasza: csak Istent imádd, vagyis csak az ő szava szerint akarj nagy lenni. Ő pedig azt kéri tőlünk, hogy a testvéreink szolgálatában legyünk nagyok. Jézus az utolsó vacsorán azt mondja, az a nagy, aki szolgál a testvéreinek.
És a harmadik kísértés, az Istennel való viszony. A 91-s zsoltárt idézi: „Angyalainak parancsol, hogy tenyerükön hordozzanak”. A csodakeresés, az Istenzsarolás, ez a kísértés. Ha szeret Isten, akkor csodás módon meggyógyít, megoldja a problémáimat, vigyáz rám. Ha nem, akkor mi értelme hinni benne. Isten valóban vigyáz ránk, segítségünkre küldi angyalait. De Istent nem állíthatjuk a magunk szolgálatába, hogy a mi kívánságainkat teljesítse, hanem Ő vezeti az életünket. Ez Jézusnak a válasza. Ne kételkedj Isten szeretetében. Tőle kapjuk a fényt, hogy az Ő terveinek megfelelően tudjunk járni, cselekedni.

2016-02-14


______________________________

Találkozás és ünneplés


2016-02-13


______________________________

Hogyan böjtölünk?


2016-02-12


______________________________

Tartalmat!


Mk 7, 1-13
Jézus a mai evangéliumban az élettől elszakadt vallásosságot kritizálja, amely látszólag Isten parancsára cselekszik, de valójában egyesek érdekét védi. Ezek láttán Jézus gyakran dühös lett.
Az egyház történelme során előfordult, hogy akik nem fogadták el a hivatalos tanítást, azokat megbüntették, néha ki is végezték, Isten nevében, és Isten helyett, akiről azt gondolták, hogy elmulasztotta megbüntetni őket.
Ma már ilyen nincs, de lehet, hogy mi is hajlamosak vagyunk a vallás leple alatt Isten szándékával nem egyeztethető dolgokat megkövetelni egymástól. Amikor a közösségünkben egyes szabályok fontosabbak lesznek, mint a testvéreinkkel való kapcsolatunk, vagy az elöljáró, aki érezteti a testvéreivel, hogy ő a főnök, lekezelően, megalázó módon viselkedik velük.
Néha mi is megbújunk a szabályok mögé, hogy ne kelljen szeressük testvéreinket. Kötelező a böjt, de minden gátlás nélkül pletykálunk egymásról. Kötelező elmondani bizonyos imákat, de egyeseknek kerüljük a társaságát, egyesekkel nem beszélünk, még nem is köszönünk.
Jézus azt mondja a mai evangéliumban, hogy ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Nem azt mondja, hogy az ajkával nem kell Istent dicsőítenie, hanem, hogy ezek ne legyenek üres szavak. Ne csak azért imádkozzunk, mert az elő van írva. Ne csak azért vegyünk részt a szentmisén, mert ez szabály, hanem töltsünk ki tartalommal minden vallásos tevékenységet. Amikor keresztet vetünk, az tényleg az Atya, a Fiú, és a Szentlélek dicsőítése legyen, ne csak egy megszokott gesztus. Ugyanígy, amikor térdet hajtunk, amikor meghajlunk, nem csak a testünk, hanem teljes mivoltunk vegyen részt az imában, amelyet végzünk.
Akkor végezzük jól ezeket, ha a testvéreink iránti szeretetre indítanak minket.


2016-02-09


______________________________