Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

Napi gondolatok

A szívünkben dől el


A pap a szentmisében, a felajánláskor áldja az Urat, elismerve, hogy tőle kaptuk a kenyeret és a bort, amit felajánlunk. Az ember munkája és az Istentől jövő ajándék együtt hozzák létre a kenyeret és a bort. Jézus, aki Isten és ember, táplálékká lesz számunkra. Hogy lehetne tehát bármilyen eledelt tisztátalannak mondani.
Ugyanígy, bármilyen feladat tiszta, és nemes, ha Istennel működünk együtt testvéreink javára, és tisztátalan minden, amit önmagunkért teszünk. A bűnlista, amelyet hallottunk mind az önzésből ered. A szív az a központ, ahol Isten lakik, vagy pedig a bűn forrásozik. Ha minden munkánk előtt megkérdezzük, hogy Istennel akarjuk-e végezni, hogy belesimul-e Isten tervébe, megszenteljük a munkánkat, a napunkat, az életünket.

2012-02-08


______________________________

Az erény szeretet nélkül hiábavaló


Jézus nem a törvény ellen beszél, hanem arról, amikor az ember a maga szabályait fölébe helyezi Isten törvényének.
Jézus arra tanít bennünket, hogy különbséget tegyünk az Isten törvénye és az emberi törvények között. Isten törvénye örökre érvényben marad, az emberek törvényeit mindig újra kell fogalmazni, hogy időszerűek legyenek. Ezért volt igaza Szent Ferencnek, amikor nem akart regulát írni, hanem azt akarta, hogy a testvérek az evangélium szerint éljenek.
Jézus elutasítja a tiszta és tisztátalan jelzőt is, amellyel megkülönböztettek dolgokat, embereket, mintha Isten bizonyos helyeket jelen lenne mert azt tiszta, és más helyeken hiányozna, mert az tisztátalan. Nem lehet megtisztulni a mindennapi élet szennyétől valahol máshol keresve Istent. ellenkezőleg, a bennünk levő bűntől kell megtisztulnunk.
Jézus rámutat arra, hogy mennyire vissza lehet élni a vallásos hagyományokkal, szabályokkal Isten törvénye kárára. Példaként a szülők iránti szeretet parancsát hozza Jézus. Akkoriban a szülőknek nem volt nyugdíjuk, a gyermekeiknek kellett gondoskodniuk róluk. Ám egyesek azzal bújtak ki e kötelességeik alól, hogy Istennek ajánlották vagyonuknak azt a részét, amit a szüleikre kellett volna költeniük. Isten nem kér abból az áldozatból, amiből hiányzik a felebarátunk iránti szeretet.

2012-02-07


______________________________

Gyufaszál vagy kohó


Ha összehasonlítjuk az ószövetségi gyógyítási csodákat azokkal, amelyeket Jézus cselekszik, lényeges különbséget veszünk észre. Illés annak idején a vendéglátó asszonyának a fiát keltette életre (1Kir 17,17-24). Szemrehányásokat kellett meghallgatnia, aztán imában megpróbálta Istent meggyőzni, hogy nem helyesen döntött, amikor meghalt ez a fiú, aztán háromszor ráborult, mire végre felkelt a fiú. Elizeussal is hasonlóképpen történt. Ő is a vendéglátó asszonyának a halott fiát keltette életre, ráborult, imádkozott, sétált a szobában, hétszer ráborult, míg végül életre kelt a fiú. (2Kir 4,32-37). Mindkettő számára a csoda komoly erőfeszítés és Istennel való küzdelem eredménye. Nagy nehezen meggyőzik Istent, szinte kikényszerítik a csodát. Elizeus esetében még egy sikertelen próbálkozásról is olvashatunk...
Jézus esetében azonban ennek nyoma sincs. Egyszerű érintése már gyógyulást hoz. Hasonlattal élve, az ószövetségi gyógyításokat egy gyufaszálhoz, a Jézus gyógyításait pedig egy kohóhoz hasonlítanám. A gyufaszál csupán súrlódás következtében gyúl meg, lángja kicsiny és könnyen kialszik, erőfeszítésbe kerül véle tüzet rakni. A kohó azonban mindent eléget azonnal, amint belekerül. A Jézussal való kapcsolat azonnal átalakít. Megtisztít minden rossztól, bűntől.
Minél szorosabban kapcsolódunk Jézushoz, annál inkább árad rajtunk keresztül is az ő tüze. Ha eltávolodunk tőle, csak kínlódunk, erőlködünk.

2012-02-06


______________________________

A buta Galatáknak


A mai napaközi imaóránk olvasmánya Szent Pálról, és az oktalan Galatákról szól. Erről fogok beszélni. Szent Pál beszél test szerinti és lélek szerinti vetésről. A test szerinti vetés a romlást hozza, a lélek szerinti pedig az örök életet. Szent Pálról tudjuk, hogy ő igaz farizeus volt. Levelét a Galatáknak írta. Kik voltak a Galaták? Kelta eredetű népség, akik a mai Bajorország területéről a germán törzsek elől menekültek Kis-Ázsiába. Lelkes népség volt. Pál tanítását azonnal befogadták. Ám, miután Pál elment, ugyanilyen készséggel fogadták a tévtanítókat is. Ezek, Pállal ellentétben azt mondták, hogy meg kellene tartsák a zsidó törvényeket is. Épp ez a test szerinti vetés: a törvény betartása Isten Lelke nélkül.
Nekünk is vannak törvényeink: péntekem húst ne egyél, vasárnap ne dolgozz, vagy, hogy pénzt ne fogadjanak el a testvérek, semmit se mondjunk magunkénak... Kellenek nekünk ezek a törvények? persze, hogy kellenek, hisz törvények nélkül nem lehet élni. Ám, ha ezeket nem Isten lelke szerint tartjuk meg őket, akkor nem Istennek, hanem magának a törvénynek fogunk szolgálni. A lélek Isten ajándéka, amely magához emel, és az ő életében részesít.
Fr. Marián

2012-02-05


______________________________

Sok kicsi, sokra megy


Sokan hibáztak, de senki sem teljesen hibás. Heródes nem akarta János halálát, mert érezte, hogy igaza van. Börtönbe vetette, de szívesen hallgatta. Nem tudhatta, hogy a lány épp a János fejét fogja kérni. Mégsem tehette meg, hogy ne tartsa be a szavát. A lány sem akart semmi rosszat, csak táncolt. Nem lett volna ebből semmi baj, ha a király nem tesz könnyelmű ígéreteket. Heródiás persze, hogy neheztelt Jánosra, hisz veszélyeztette a királyi udvarban való helyét, a társadalmi helyzetét. Nem tett semmi rosszat, csak tanácsot adott a lányának. A sok kicsi rossz összefonódik, és visszafordíthatatlan rossz származik belőle. Mindnyájan jó szándékkal teli emberek vagyunk, de néha egy-egy keveset megalkuszunk a rosszal, azt gondolva, hogy nem súlyos, amit teszünk. pedig, ha nem vigyázunk, megölhetjük egymásban a hivatást, a lelkesedést, a derűt.

2012-02-03


______________________________

Származásom és hivatásom


A Názáret-beliek nem értik, hogy Jézus hogyan taníthat ilyen bölcsen, és hogyan tehet csodákat, amikor egyszerű munkás gyermeke, olyan mint ők, ismerik a hozzátartozóit, a származását. Egyszerű ember fia csak egyszerű ember lehet. A Názáret-beliek nem ismerik még Istent. nem értik, hogy Istennek nincs szüksége eszközökre ahhoz, hogy tervét megvalósítsa. A semmiből teremtette a világot, és a megváltás művéhez sem szorul az okos, képzett, hatalmas, gazdag emberek segítségére. Akit kiválaszt Isten az nemessé válik, de nem azért, mert az emberek annak tartják, hanem, mert Isten kegyelme megnemesítette.
Isten rám tekintett, rám bízott egy feladatot, amely messze felülmúlja a képességeimet, mégis, Isten kegyelme képessé tesz rá. Nem azért, mert jó családból származom, nem azért, mert szüleim okosak, képzettek lettek volna, vagy mert gazdagok voltak, hanem mert ő rajtam keresztül is csodás dolgokat tud tenni testvéreim javára, bármennyire gyengének, alkalmatlannak érezném is magam. Hiszem, hogy Isten áldása tudok lenni sok ember számára.

2012-02-01


______________________________

Ne félj, csak higgy!


Jézus nem csak testi betegségből gyógyít, és nem csak testi halálból kelt életre, hanem meggyógyítja, életre kelti a hitet is. Hogy mennyire nem magánügy a hit, láthatjuk a mai evangéliumban is. A hitnek az ellentéte nem a hitetlenség, hanem a félelem. A két esemény szereplői félnek hinni. Félve lépett a vérfolyásos asszony Jézus elé, de Jézus bátorítására tudott hinni, és a hite meggyógyította. Jairus félt, mikor látta a síró tömeget, de Jézus bátorítására mert hinni, és leánya ismét életre kelt.
Mindenki fél néha, mindenkinek szüksége van bátorításra, hogy hinni merjen. A hitet nem lehet egyedül életben tartani. Egymás hitének tüzénél tudjuk csak izzásban tartani.
Két magatartásforma következik ebből. Mikor félünk, forduljunk segítségért Jézushoz, és testvéreinkhez. Ne egyedül és titokban akarjuk megoldani bajainkat, mert az rosszul szokott végződni.
Másik, hogy legyünk készségesek testvéreinket támogatni gyengeségeikben, ne elítéljük egymást, hanem bátorítsuk egymást a jóban.

2012-01-31


______________________________

A disznó, vagy a testvérem?


Jézus megszabadít egy embert a gonosz hatalmától, és mégis, ahelyett, hogy örvendenének neki, elküldik ottan a gerazaiak. Miért, mert nagy kárt tett nekik azzal, hogy ennek az embernek a gyógyulásáért feláldozta a disznókat. Pogány vidéken történt mindez. A pogánynak fontosabb az, amije van, mint a mellette élő ember. A pogányság jelei ma is láthatók, amikor hatalmas áldozatokat hoznak a kóbor kutyák védelmére, de a kóbor-emberekért kevesen szállnak síkra. Jézus a mi testvéreinket is meg akarja gyógyítani. Megkérjük, hogy távozzon, vagy nem bánjuk ha elvesz néhány a disznóink közül? Nem a szép szavak mennyisége, nem a pasztorációs fogások teszik gyümölcsözővé az evangelizálásunkat, hanem az, hogy mennyi áldozatra vagyunk készek a testvérünkért.

2012-01-30


______________________________

A vihar lecsendesítése


- Életünkben sokszor vannak viharok, kudarcok, konfliktusok önmagunkkal, embertársainkkal. Tudjuk mi lenne a megoldás, de a félelem meggátol bennünket abban, hogy megvalósítsuk. Jézus itt van közöttünk, de körülötte csend van, olyan mintha nem is lenne itt. Mintha aludna. A bárkában is ott volt, de aludt. Amikor Jézus felébred, a hitük gyengeségét veti tanítványai szemére.
- A tanítványok nem a vihartól ijedtek meg, hisz meg már régi, edzett halászok voltak. A Jézus nyugodtsága lepte meg őket, hogy ilyen viharban is tud aludni. Amikor háborog bennem valami, szinte zavar a testvérem nyugodtsága, hogy neki miért könnyebb. Miért pont nekem kell ezeket átélnem, miért nem pihenhetek én is nyugodtan, mint a másik. Itt jön be a hit kérdése. Ha hiszünk, bármilyen vihar van, Jézus a segítségünkre jön, ha nem hiszünk, elveszünk.
- Én azt hiszem, hogy a vihartól ijedtek meg. Azt hitték, hogy mindent tudnak a halászatról, a tengerről, de ilyen vihart még nem láttak. A váratlan, ismeretlen helyzetek próbára teszik a hitünket. Hinni Istenben azt jelenti, hogy bízni benne, hogy amit mond, azt megteszi, még ha jelenleg alszik is.
- Jézus nem félt a tengertől, mert ő alkotta tengert is, és amit alkotott, attól nincs miért tartania. A víztől féltek a korabeli emberek, mert úgy vélték, hogy a gonosz erőknek a menedékhelye. A bűnnek én adok létet az életemben, Isten segítségével le is tudom győzni.
- Az apostolok félelmükben összetartottak. Együtt harcoltak a viharral szemben, és Jézust felköltötték, hogy ő is segítsen.

2012-01-28


______________________________

Magunkkal visszük Jézust


Jézust felköltötték a legédesebb álmából, és úgy tűnik, ilyenkor ő is durcásabb, mint máskor. Pedig igazuk van szegény tanítványoknak. A bárka telik meg vízzel, veszélyben az életük. Jöjjön, segítsen, most ne aludjon.
Néha mi is úgy érezzük, hogy süllyed el a bárkánk, hogy veszélyben vagyunk, és Jézus alszik, mintha nem törődne azzal, hogy elveszünk.
Mi lett volna, ha nem költötték volna fel Jézust? Elsüllyedt volna a bárka? Meghaltak volna Jézussal együtt? Vagy később felébredt volna magától és lecsendesítette volna a vihart? Nem tudjuk, mi történt volna, de az Úr pihentében is gondját viseli annak, akit szeret. Amikor szemrehányást teszünk Neki, amiért nem akkor, és nem úgy segített, ahogy mi elvártuk volna, a tanítványokhoz hasonlóan mi is gyenge hitünkről teszünk tanúságot. Bármi történjen velünk, rábízzuk magunkat. Ami tőlünk függ, csupán annyi, hogy vigyük magunkkal a bárkánkba, úgy ahogy van.

2012-01-28


______________________________